วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 30 มิ.ย. 2561 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 17 ส.ค. 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 • กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้    คงค้าง

 • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อ

 • ผู้กู้เป็นบุคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อนับรวมกับอายุผู้กู้แล้ว สูงสุดอายุไม่เกิน65 ปี

 • กรณีผู้กู้เป็นเจ้าของกิจการ กำหนดให้กิจการนั้นต้องจดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป

 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

 • เฉพาะหลักประกันที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่

 

ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานภายนอกเรียกเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้กำหนด ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อกำหนดของหน่วยงานนั้น

 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน

 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกันและตกลงโดยผู้กู้

 • ค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ และค่าธรรมเนียม 5 บาทสำหรับคู่ฉบับ

 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดคำนวณจากราคาทรัพย์สิน)

 

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ
1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้หลัก/ ผู้กู้ร่วม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน

2. เอกสารทางการเงิน/ เอกสารกิจการ

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

       1. สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัสหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
       2. สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีเจ้าของกิจการ

      นิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท
      1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือบริคณฑ์สนธิ (จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)

      2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
      3. สำเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
      4. สำเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี)
      5. สำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ - ขาย)
      นิติบุคคล ประเภทร้านค้า
      1. สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
      2. สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
      3. สำเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน)
      4. สำเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ชำระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ย้อนหลัง 6 เดือน)
      5. สำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีรายปี

 • กรณีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น นักบัญชี แพทย์ และอื่นๆ

     1. สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
     2. สำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50)
     3. สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
3. เอกสารหลักประกัน
    1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ ครบทุกหน้า
    2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาต่อท้ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
    3. สำเนาเอกสารการชำระเงินมัดจำ (ถ้ามี)
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย
    5. รูปถ่ายหลักประกัน
4. เอกสารอื่นๆ

 • ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF RMF โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525