เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้และ/หรืออนุมัติภายใน 31 มี.ค. 2561 และจดจำนองภายใน 18 พ.ค. 2561 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง

 • กรณีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อเพื่อชำระเบี้ยประกันวงเงินเพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าขอเลือกรับสิทธิพิเศษฟรีค่าจดจำนอง

 • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 100% และกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี รับสิทธิพิเศษฟรีค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินอนุมัติ

 • ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท   ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าจดจำนองกรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 4 ปีทุกกรณีนับจากวันทำสัญญา

 • ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมในปีแรก จากการทำประกัน

 • กรณีลูกค้ายกเลิกหรือเวนคืนประกันคุ้มครองวงเงิน ภายในปีแรกธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพิ่มขึ้น 0.25%

 • สำหรับลูกค้าที่เลือกขอรับสิทธิพิเศษฟรีค่าจดจำนองผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ย แบบที่ 1 หรือ 2 ที่ยื่นขอสินเชื่ออเนกประสงค์ จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ย MLR-1%

 • สำหรับลูกค้าที่เลือกขอรับสิทธิพิเศษฟรีค่าจดจำนองแบบที่ 3 หรือ 4 ที่ยื่นขอสินเชื่ออเนกประสงค์จะได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยอัตราเดียวกันกับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าขอเลือกรับสิทธิพิเศษส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

 • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้กับธนาคารไม่ต่ำกว่า 70% ของวงเงินกู้และกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี แต่กรณีระยะเวลาอายุสัญญาเงินกู้ต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลาอายุสัญญาเงินกู้ตามสัญญา รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมสูงสุดในปีที่ 1 (0.25%)

 • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้กับธนาคารไม่ต่ำกว่า 100% ของวงเงินกู้และกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 15 ปี รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมสูงสุดในปีที่ 1 (0.50%)

 • กรณีลูกค้ายกเลิกหรือเวนคืนประกันคุ้มครองวงเงิน ภายในปีแรกธนาคารจะยกเลิกส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

 

​สิทธิพิเศษยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน 100%

 • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันอยู่ที่   กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานีและนครปฐม หรือกรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและหลักประกันอยู่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา   นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน 100%

 • ทั้งนี้ลูกค้าต้องสำรองจ่ายก่อน โดยธนาคารจะจ่ายคืนเป็นเช็คให้กับลูกค้าในวันจดจำนอง

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 • อายุผู้กู้ 20 ปี ขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี

 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน

 • เฉพาะหลักประกันที่เป็น บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม ที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมาเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ทำการของสาขาตั้งอยู่

 

ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานภายนอกเรียกเก็บ

 • ค่าประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท

 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน

 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ + 5 บาท สำหรับคู่ฉบับ

 • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นห้องชุดคิดตามจริง)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารข้อมูลส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า

 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน

 • หลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน

2. เอกสารทางการเงิน

 • กรณีพนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

  1. สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

  2. สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

 • กรณีเจ้าของกิจการ/ วิชาชีพอิสระ

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือบริคณฑ์สนธิ

 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 3. สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)

 4. งบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้นับใบอนุญาติ (ย้อนหลัง 2 ปี)

 5. สำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ของกิจการ 

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพานิชย์

 2. สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)

 3. งบการเงินภายใน (ย้อนหลัง 6 เดือน)

 4. สำเนาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ Invoice และใบเสร็จรับเงิน (ย้อนหลัง 6 เดือน)

 5. เอกสารการเสียภาษีผู้มีรายได้ ภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ - ขาย)

ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)

 2. สำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50)

3. เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ ครบทุกหน้า

 2. สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง

 3. สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

 4. สำเนาเอกสารการผ่อนชำระเงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี)

4. เอกสารอื่นๆ

 • ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF RMF โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

 • สาขาของแบงค์ออฟไชน่าทุกแห่ง

 • เคาน์เตอร์ของธนาคารไทพาณิชย์ กว่า 1,100 สาขา ทั่วประเทศ

 • เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 2,000 เครื่อง ทั่วประเทศ

 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่านได้ทุกช่องทาง

หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

 • หักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ บัญชีกระแสรายวันของแบงค์ออฟไชน่า หรือธนาคารไทยพาณิชย์

สมัคร/ ติดต่อสอบถาม

 • ติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) - แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
  179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 • โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523 – 2527 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. หรือ

 • อีเมล personalloan.th@bankofchina.com

 • เฟซบุ๊ก Bank of China: คุ้มค่าเรื่องสินเชื่อบ้าน

หมายเหตุ: สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525