ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ก่อนได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมาย และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของธุรกรรมทั้งหมดที่ทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการรักษาความเป็นส่วนตัว

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด ถ้าลูกค้ามีคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาส่งอีเมลล์ไปยังเว็บมาสเตอร์ผ่านช่องทางอีเมลล์บริการลูกค้า ธนาคารยินดีตอบคำถามภายในเจ็ดวัน

 

ธนาคารขอรับรองข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  ธนาคารไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มีความต้องการทางเชิงกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทางธนาคารได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ คือ ข้อมูลที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจและให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่ากรณีก็ตาม ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีของลูกค้าให้แก่บริษัทโฆษณา ยกเว้นกรณีได้รับคำสั่งจากลูกค้า
   

 2. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบันทึกการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าแก่บุคคลอื่น 
  ระบบของธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ในขั้นตอนการใช้บริการโดยอัตโนมัติ แต่ธนาคารจะไม่เก็บข้อมูล IP ของลูกค้า และจะไม่เผยเพร่ข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทอื่นๆ ข้อมูลที่ธนาคารบันทึกมีไว้สำหรับ สรุปวิธีการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อทำการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะแบ่งปันข้อมูลบันทึกการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้า กับบริษัทพันธมิตร ที่มีข้อจำกัดการรักษาความเป็นส่วนตัว แต่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างแน่นอน ธนาคารจะไม่ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีการเข้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้จะไม่มีผลต่อเว็บไซต์นั้น
   

 3. ธนาคารมีการใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัวที่ปลอดภัย จำกัดสิทธิพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ได้ มีเฉพาะพนักงานที่ได้รับการมอบอำนาจเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ และมีกรรมาธิการป้องกันข้อมูลที่คอยตรวจสอบว่า ธนาคารได้ปฎิบัตรตามข้อบังคับว่าด้วยป้องกันข้อมูลของประเทศไทยหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เขียนโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

 

สิทธิ์ของการใช้เว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นดังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและทำความเข้าใจของลูกค้า ลูกค้าควรอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) ข้อความสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) ประกาศลิขสิทธิ์ (Copyright) และเงื่อนไขฉบับนี้ ก่อนการใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว กรุณางดการใช้หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

 

จำกัดสิทธิ์การใช้เว็บไซต์

ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศจีนได้มอบสิทธิ์การเยี่ยมชม การใช้ การดูข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ให้แก่คุณ แต่ไม่มีสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของของเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายต่อได้ คุณยินยอมที่จะไม่ขัดขวางหรือมีความพยายามที่จะขัดขวางการใช้งานของเว็บไซต์นี้ คุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ แต่ต้องบอกที่มาของข้อมูล คุณไม่มีสิทธีแก้ไขหรือคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์การใช้ข้อมูลเหล่านี้ที่เว็บไซต์อื่นๆ หรือเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการมอบหมายอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์ & กฎหมายเครื่องหมายสินค้า หรือกฎหมายอื่นๆ ได้ และต้องลบข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือเก็บไว้ทันที

การใช้งานซอฟต์แวร์

ก่อนที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ คุณต้องยินยอมเงื่อนไขการใช้งานของซอฟต์แวร์ กรุณางดการดาวน์โหลด หรือติดตั้งซอฟแวร์ ก่อนที่คุณได้อ่านและยินยอมเงื่อนไขการใช้งานของซอฟต์แวร์

บริการสำหรับลูกค้า

คุณสามารถใช้บริการของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และเนื้อหาข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับบริการได้ โดยมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอัพโหลด เผยแพร่ หรือส่งต่อคำพูดหรือรูปภาพที่ลามกหรือดูหมิ่นคนอื่น หรือข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดกฎหมาย/ผลประโยชน์ของผู้อื่น หรือข้อความที่จะขอเงิน/บริการจากผู้อื่น และโฆษณาผ่านบริการนี้

เงื่อนไขการใช้งาน

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

แผนกสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
โทร 02-286-1010 ต่อ 2523-2525